top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Moderní tržiště, s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 – Staré město, IČ: 06035311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 274946 (dále jen „Pořadatel“), tímto níže uvádí Všeobecné obchodní podmínky pro účast třetích osob na akcích organizovaných Pořadatelem (dále jen „Podmínky“).

 

 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SPOLUPRÁCE

 

 

1.1. Pořadatel je organizátorem výstavy LEMARKET, která se koná ve dnech a na místech uvedených na internetové stránce www.lemarket.cz (dále jen „místo konání“).

 

1.2. Pořadatel v souladu s těmito podmínkami zajistí Vystavovateli plochu na místě konání, na které bude Vystavovatel propagovat a prodávat své zboží. Vystavovatel za zajištění výstavní plochy uhradí Pořadateli registrační poplatek podle čl. 3.1 těchto Podmínek. Konkrétní velikost a typ výstavní plochy pro každého prodejce bude dohodnuta předem mezi Pořadatelem a Vystavovatelem (dále jen „Výstavní plocha“). Velikost a typ výstavní plochy nelze měnit bez předchozího souhlasu Pořadatele.

 

1.3. Souhlas s těmito Podmínkami projevuje odesláním přihlášky na www.lemarket.cz podle čl. 3.1 těchto Podmínek. Při registraci obdrží Vystavovatel pokyny s vymezením celkové výstavní haly, Výstavní plochy Vystavovatele, skladové místnosti podle čl. 4.1.

 

2. STAV VÝSTAVNÍ PLOCHY A DOBA PŘEVZETÍ

 

2.1. Vystavovatel je povinen převzít Výstavní plochu nejpozději v 9:00 v první den Doby konání výstavy. Vystavovatel připraví svůj stánek na Výstavní ploše nejpozději 15 minut před zahájením Doby konání, pokud není s Pořadatelem předem domluveno jinak.

 

2.2. Vystavovatel je povinen předat Výstavní plochu Pořadateli zpět ve stavu, v jakém mu byla přenechána do užívání, tzn. nepoškozenou, vyklizenou a čistou.

 

2.3. Vystavovatel je povinen předat Výstavní plochu Pořadateli zpět nejpozději do 2 hodin po skončení Doby konání výstavy.

 

2.4. Vystavovatel je povinen mít na výstavě svůj výstavní stánek po celou dobu konání výstavy.

 

2.5. Za každé porušení povinnosti Vystavovatele podle čl. 2.1, 2.2, 2.3 nebo 2.4 těchto Podmínek je Vystavovatel povinen uhradit Pořadateli smluvní pokutu 5000 Kč bez DPH.

 

3. ÚHRADA ZA POSKYTNUTÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY

 

3.1. Vystavovatel je povinen za zajištění možnosti užívání Výstavní plochy uhradit Pořadateli odměnu ve formě registračního poplatku na základě vystavené faktury. Registrační poplatek je vypočten každému Vystavovateli zvlášť v závislosti na jeho požadavku ohledně velikosti a umístění poskytované Výstavní plochy (dále jen „Registrační poplatek“). Úhradu Registračního poplatku je nutné provést dle pokynů uvedených na faktuře tak, aby  Registrační poplatek byl nejpozději v den splatnosti přičten na bankovním účtu Pořadatele. Pokud Vystavovatel neuhradí Registrační poplatek nejpozději v den splatnosti, ruší se mu tím přihlášení na výstavu.

 

3.2. Pokud se Vystavovatel nemůže výstavy zúčastnit a vyrozumí o tom Pořadatele méně než 10 dní před začátkem výstavy, propadá Registrační poplatek ve prospěch Pořadatele. V případě odhlášení z výstavy alespoň 10 dní před začátkem výstavy, vrátí Pořadatel Vystavovateli 50 % Registračního poplatku, pokud nebude s Pořadatelem dohodnuto jinak.

 

4. UŽÍVÁNÍ MÍSTA KONÁNÍ

 

4.1. Pořadatel označí Vystavovatelům skladovou místnost, ve které si budou moci Vystavovateli ponechat své zboží mimo otevírací dobu výstavy.

 

4.2. V průběhu otevírací doby výstavy jsou Vystavovateli oprávněni užívat servisní místnost, kterou jim za tímto účelem Pořadatel určí.

 

4.3. Vystavovatel není oprávněn vstupovat do jiných prostor místa konání kromě hlavní výstavní haly, skladové místnosti podle čl. 4.1 a servisní místnosti podle čl. 4.2 těchto podmínek výše a dalších prostor uvedených Pořadatelem. Za každé jednotlivé porušení povinnosti Vystavovatele podle tohoto čl. 4.3 je Vystavovatele povinen uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč bez DPH.

 

4.4. Prodlužovací kabely a další nezbytné vybavení k připojení k elektrickému proudu si zajistí Vystavovatel. Veškerou elektroinstalaci provádí Vystavovatel pouze se souhlasem Pořadatele, tak aby nezpůsobil škodu ostatním Vystavovatelům. Vystavovatel není oprávněn jakkoliv přepojovat nebo zasahovat do již zapojené elektroinstalace jiných Vystavovatelů a Pořadatele.

 

4.5. Vystavovatel není oprávněn manipulovat s technickým vybavením budovy bez předchozího souhlasu Pořadatele.

 

4.6. Vystavovatel je povinen udržovat Výstavní plochu v čistotě a chránit jí před vznikem škod. Bez předchozího souhlasu Pořadatele nesmí Vystavovatel provádět jakékoli úpravy nebo změny Výstavní plochy a dalších prostor v místě konání (např. výlepy plakátů, nátěry, trvalé instalace).

 

4.7. Vystavovatel je povinen dodržovat pořádek a užívat Výstavní plochu tak, aby ostatní Vystavovatelé nebyli rušeni a omezováni.

 

4.8. Vystavovatel je povinen parkovat, vykládat a nakládat věci pouze na místech k tomu určených a v souladu s pokyny Pořadatele.

 

4.9. Vystavovatel je vždy povinen řídit se pokyny Pořadatele, které mohou být uděleny i ústně. V případě porušení jakéhokoliv pokynu Pořadatele, bude Pořadatel oprávněn požadovat po Vystavovateli smluvní pokutu ve výši Zálohyza každé porušení takového pokynu.

 

5. ODPOVĚDNOST

 

5.1. Za kvalitu prodávaného zboží a občerstvení odpovídá Vystavovatel. Vystavovatel rovněž odpovídá za vystavování daňových dokladů, za zajištění příslušného živnostenského oprávnění a dalších potřebných povolení.

 

5.2. Pořadatel neodpovídá za ztrátu či poškození majetku Vystavovatele způsobenou jiným Vystavovatelem nebo třetí osobou. Vystavovatel je povinen si náhradu takové škody vymáhat sám.

 

5.3. Pořadatel neodpovídá za škody na majetku Vystavovatele. Vystavovatel si ponechává své zboží a výstavní systémy uschované v místě konání na vlastní nebezpečí. Ponechávat cennosti a hotovost v místě konání, včetně servisní askladové místnosti, je mimo otevírací dobu výstavy zakázáno.

 

5.4. Vystavovatel je povinen sjednat si pojištění škody způsobených podnikatelskou činností.

 

5.5. V případě jakéhokoliv porušení Podmínek nebo právních předpisů České republiky ze strany Vystavovatele, při kterém vznikne Pořadateli škoda, je Vystavovatel povinen takto vzniklou škodu Pořadateli nahradit, včetně veškerých nákladů, které Pořadatel utrpěl v souvislosti s touto škodou.

 

6. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

 

6.1. Účast na výstavě ani činnost Vystavovatele na ní nebude mít za následek porušení jakéhokoli ustanovení právního předpisu nebo smlouvy, které je Vystavovatel stranou.

 

6.2. Vystavovatel má veškeré licence a práva k předmětům výstavy a prodeje, veškerá živnostenská oprávnění, povolení a souhlasy nezbytné k tomu, aby mohl vlastnit a provozovat svůj majetek a podnikat v Době konání výstavy, a Vystavovatel si není vědom ničeho, co by mohlo mít za následek odvolání, pozastavení platnosti nebo změnu některého povolení nebo souhlasu.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1. Pořadatel neodpovídá za nemožnost užívání Výstavní plochy z důvodu vyšší moci, tj. pokud vznikne překážka, jež nastala nezávisle na vůli Pořadatele a brání Pořadateli ve splnění jeho povinnosti a nelze rozumně předpokládat, že by Pořadatel tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat.

 

7.2. Vystavovatel tímto uděluje Pořadateli souhlas s pořízením a užitím jakéhokoliv obrazového či audiovizuálního záznamu, který zachycuje Vystavovatele (popř. jeho stánek či zboží) pro účely vytvoření fotodokumentace a audiovizuálního dokumentu pojednávajícím o akcích pořádaných Pořadatelem. Takto pořízené fotografie či videozáznamy mohou být zveřejněny, včetně internetu.

 

7.3. Vystavovatel tímto poskytuje Pořadateli bezúplatně licenci k výkonu práv užít autorská díla či jiné obdobné, zákonem chráněné nehmotné statky zobrazené v Době konání na Výstavní ploše, a to pro účely šíření, rozmnožování a rozšiřování letáků, e-mailů či jiných propagačních materiálů (včetně zobrazení na internetových stránkách), a to bez časového, územního či množstevního omezení.

 

7.4. Pořadatel je oprávněn vykázat Vystavovatele z Výstavní plochy bez možnosti vrácení Registračního poplatku a Zálohy Vystavovateli v případě závažného či opakovaného porušování právních předpisů nebo těchto Podmínek.

 

7.5. Smluvní pokuty podle těchto Podmínek neplní funkci limitace náhrady škody a jsou splatné dnem, kdy byla porušena povinnost, kterou smluvní pokuta zajišťuje.

bottom of page